o firmie
partnerzy
branże
usługi
kontakt

        

Instytucje finansowe

Sektor bankowy

 • Przygotowanie kompleksowej procedury rozliczeń podatkowych w oparciu o dane rachunkowe;
 • Analiza aspektów podatkowych restrukturyzacji portfela złych kredytów, w tym procesu sekurytyzacji przy wykorzystaniu funduszu inwestycyjnego;
 • Opracowanie procedury wyliczania rezerw na wierzytelności kredytowe w rachunku podatkowym;
 • Usprawnienie procedury uznawania wierzytelności za nieściągalne;
 • Pomoc przy optymalizacji podatkowej zbycia/nabycia papierów wartościowych;
 • Pomoc przy ustalaniu implikacji podatkowych wynikających z transakcji na instrumentach pochodnych;
 • Analiza wyliczenia dochodu podatkowego z dłużnych papierów wartościowych, a w szczególności zasady rozliczenia dyskonta oraz odsetek zawartych w cenie nabycia;
 • Analiza wybranych produktów bankowych, tj. cash pooling, factoring, back-to-back oraz derywaty;
 • Przygotowanie oraz pomoc przy wdrażaniu oraz aktualizacji procedury poboru podatku od dochodów kapitałowych osób fizycznych;
 • Analiza oraz optymalizacja rozliczeń z podmiotami świadczącymi usługi pośrednictwa finansowego;
 • Doradztwo w zakresie kwalifikacji kosztów w ramach gospodarki własnej banku;
 • Analiza podatkowych konsekwencji konkursów oraz akcji marketingowych.

Sektor ubezpieczeniowy

 • Pomoc w zakresie rozliczeń kosztów akwizycji;
 • Analiza umów dotyczących reasekuracji biernej oraz czynnej;
 • Weryfikacja prawidłowości ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu należności regresowych;
 • Przygotowanie oraz pomoc przy wdrażaniu oraz aktualizacji procedury poboru podatku od dochodów kapitałowych osób fizycznych;
 • Analiza podatkowych konsekwencji konkursów oraz akcji marketingowych;
 • Przegląd procedur w zakresie działalności lokacyjnej;
 • Analiza prawidłowości rozpoznania kosztów windykacji.

Fundusze inwestycyjne oraz emerytalne

 • Analiza podatkowych konsekwencji konkursów oraz akcji marketingowych;
 • Przygotowanie oraz pomoc przy wdrażaniu oraz aktualizacji procedury poboru podatku od dochodów kapitałowych osób fizycznych;
 • Weryfikacja statusu podatkowego funduszy inwestycyjnych w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • Optymalizacja podatkowa inwestycji dokonywanych przez fundusz;
 • Analiza podatkowych konsekwencji przejmowania funduszy inwestycyjnych oraz emerytalnych oraz praw do umów o zarządzanie;
 • Optymalizacja działalności funduszy w zakresie podatku VAT;
 • Analiza możliwości wykorzystania funduszu jako wehikułu inwestycyjnego dla kwalifikowanych inwestorów.

Biura maklerskie

 • Przygotowanie oraz pomoc przy wdrażaniu oraz aktualizacji procedury poboru podatku od dochodów kapitałowych osób fizycznych;
 • Optymalizacja w zakresie podatku VAT;
 • Pomoc klientom biur maklerskich w optymalizacji podatkowej plasowania akcji spółek na WGPW.
 

 

Przedsiębiorstwa leasingowe
Firmy farmaceutyczne
Instytucje finansowe
Firmy sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG)
Telekomunikacja, media i technologie
Firmy motoryzacyjne
Firmy z sektora nieruchomości
Restrukturyzacja przedsiębiorstw